Условия за получаване на виза за търговско посещение

Виза за търговско посещение се издава на бизнесмени и чужди инвеститори за посещение на тeхни колеги в Кралство Саудитска Арабия съгласно следните изисквания:

 1. Да е налице електронно писмо-покана чрез сайта на Саудитското Министерсво на Външните работи (www.mofa.gov.sa), заверено от някое от Саудитските търговски палати.
 2. Валиден международен паспорт със срок на валидност не по-малък от шест месеца от датата на пътуването и с наличини минимум 2 празни страници една до друга + копие на главните му страници.
 3. Временно или постоянно пребиваващи чужденци в България допълнително предоставят копие от валидна лична карта.
 4. Издаването на виза за бизнесмени и инвеститори се осъществява от техните страни, чиито граждани са или от страната, в която пребивават легално, а за бизнесдамите в съпровод със съпрузите им или техен близък роднина.
 5. Даването на виза за бизнесдамите е възможно директно от представителството в съпровод със съпрузите им или техен близък роднина.
 6. Попълване на формуляр за виза с лична снимка, формат 3,50/4,50 см. на бял фон - цялото лице.
 7. Периодът на визата се определя по преценка на канещата фирма.
 8. Копие от търговския регистър на фирмата кандидат и фирмата гарант
 9. Писмо за липса на възражения за пътуването от фирмата, в която работи лицето, което кандидатства за виза, заверено от Търговската и промишлена палата на Р.България, при следните две положения:
  • В случай, че фирмата, която изпраща кандидата е регистрирана в България, е необходимо писмо в свободен текст на фирмена бланка, което да бъде адресирано до Посолството на Кралство Саудитска Арабия в София, да бъдат вписани позицията, която е описана в поканата, както и причината за пътуването до КСА( тип командировъчна заповед преведена на английски език). 
   Задължително условие е това писмо да е в оригинал.
  • В случай, че фирмата, която изпраща кандидата не е регистрирана в България, е необходимо писмо в свободен текст на английски език на фирмена бланка, което да бъде адресирано до Посолството на Кралство Саудитска Арабия в София, да бъдат вписани позицията, която е описана в поканата, както и причината за пътуването до КСА(командировъчна-заповед). 
   В този случай е необходима и фирмената регистрация на фирмата, която изпраща кандидата.
  Когато фирмата не е регистрирана в България, не са необходими оригинали. 
 10. Актуално състояние или регистрация от Българска Търговско-Промишлена Палата на фирмата, която изпраща кандидата в Кралство Саудитска Арабия(преведено на англ. език); Ако фирмата не е българска - необходимо е актуално състояние или регистрация в съответната Търговско-Промишлена Палата.

Допълнителна информация, необходима за кандидатстване за визи за Кралство Саудитска Арабия

 1. име, адрес и телефон на фирмата/спонсора от страна на Саудитска Арабия
 2. номер на спонсора в търговския регистър на Саудитска Арабия
 3. номер на поканата от страна на КСА
 4. име на майката на кандидата
 5. религия
 6. семейно положение
 7. място и начин на влизане в КСА
 8. предишна националност (ако има такава)
 9. домашен адрес и телефон
 10. служебен адрес и телефон
 11. време за престой в КСА
 12. ден на пристигане (ден на първото пристигане при многократна виза)
 13. ден на заминаване (ден на първото заминаване при многократна виза)
 14. професия
 15. образование

Условия за получаване на виза за семейно или правителствено посещение

Виза за семейно посещение се издава от Саудитското Министерство на Външните работи или от един от неговите два клона за онези, които имат роднини, живеещи в Кралството.

Виза за правителствено посещение се издава въз основа на искане от правителствен орган в Кралството с цел възползване от опита на кандидатстващото лице.

 1. Международен паспорт със срок на валидност не по-малък от шест месеца + копия на главните му страници + лична снимка 3,50/4,50 см. на бял фон.
 2. Удостоверение за родствена ръзка – брачно свидетелство по отношение на съпругата и копие от удостоверението за раждане по отношенише на децата, заверени и легализирани от съответните официални органи в тези страни и заверени от Саудитското консулство.

Удължаване на входно-изходните визи

Входно-изходните визи могат да се удължават, когато са налице следните изисквания:

 1. Валиден международен паспорт със срок на валидност не по-малък от шест месеца + копиране на главните му страници + лична снимка 3,50/4,50 см. на бял фон.
 2. Да е налице валидно разрешение за пребиваване извън Кралството.
 3. Срокът на пребиваване извън Кралство Саудитска Арабия да не е по-голям от седем месеца считано от датата на неговото първо излизане. Представяне на заверено писмо от гаранта до председателя на Консулския отдел в Саудитското представителство, в което да пояснява аргументите за незавръщане в определеното за това време.
 4. Колкото до учащите се студенти и придружаващите ги майки, тяхното оставане извън Кралството да не е повече от дванадесет (12) месеца от датата на заминаване с представяне на документи, удостоверяващи тяхното следване в училищата или университетите, в които учат. Представяне на писмо от главата на семейството в Саудитска Арабия, адресирано до председателя на Консулския отдел в Саудитското представителство, заверено от Саудитските официални органи, включващо и това, че същият продължава работата си.
 5. Показване на „Входно-изходно удостоверение“ от Дирекция Саудитски паспорти „Данни за пребиваващ чужденец“.

Визи за лечение

Възможно е издаване на виза за лечение за чуждестранни болни в правителствените или частни болници в Кралството чрез директно влизане в сайта на позицията на Външното министерство visa.mofa.gov.sa

Условия за работни визи

 1. Да е получил одобрение от компетентната страна в Кралство Саудитска Арабия за влизане за работа.
 2. Срокът на валидност на международния паспорт да съвпада с продължителността на договора за работа. Колкото до жените, работещи по домовете, то срокът на валидност на техните международни паспорти да не е по-малък от две години.
 3. Да представи в посолството или на оторизираната фирма работната виза, където да е ясно в нея номера на визата, датата и името на лицето, което кандидатства за виза, като бива заверена от съответните органи в Кралство Саудитска Арабия.
 4. Професията, записана във визата да съответства на професията, записана в паспорта /в случай за паспорти, в които е отбелязано и професия/
 5. По отношение на техническите професии се изисква копие от академичния сертификат от съответните официални органи в страната на искащия виза, заверено от Саудитското консулство в същата страна.
 6. Възрастта на притежателя на международния паспорт да съответства на действителната му възраст.
 7. Лицето, което идва за работа да има в страната си постоянно или многогодишно легално пребиваване и да не е с пребиваване за работа.
 8. Електронно Трудов договор в оригинал, пълномощно от саудитската фирма за издаване на визата.
 9. Диплома, преведена на арабски език от лицензиран преводач, както и заверена в Консулски отдел на МнВР (валидността на заверката е 6 месеца).
 10. Медицински формуляр със снимка върху него. Печатът от лекаря трябва да бъде разположен върху снимката и върху листа. Валидността му е 1 месец. Деца под 10 години не предоставят медицински формуляр.
 11. Свидетелство за съдимост, преведено на арабски език от лиценазиран преводач, заверено в Консулски отдел на МнВР (валидността на заверката е 6 месеца);
 12. Копие от договор за работа, подписан от работодателя в Саудитска Арабия и от кандидата за виза.
 13. Кандидатстващият за работа като частен шофьор трябва да представи лично свидетелство за управление, а за обществения шофьор – представяне на свидетелство за такава правоспособност.
 14. Лични снимки 3,50/4,50 см. на бял фон.

Визи за доставяне на стоки

 1. Копие от международния паспорт.
 2. Копие от личната карта + оригинал за сравняване.
 3. Писмо от Саудитската фирма (заверено от търговската палата) + копие от търговския регистър.
 4. Писмо от Българската фирма + копие от търговския регистър.
 5. Актуално издадена митническа декларация.
 6. Копие от документа за притежание на автомобила заедно с оригинала за сравняване + копие от свидетелството за управление и застраховката.
 7. Лични снимки 3,50/4,50 см. на бял фон.
 8. Международен паспорт със срок на валидност не по-малък от шест месеца.

Визи за транзитно преминаване

 1. Копие от международния паспорт.
 2. Копие от личната карта + оригинал за сравняване.
 3. Писмо от работодателя, заверено от промишлената и търговска палата.
 4. Определяне на транспортното средство (копие от документа за притежание на автомобила или писмо от обществения транспорт) или самолетен билет.
 5. Виза за страната, за която се пътува.
 6. Лична снимка на бял фон с размери 3,50/4,50 см.
 7. Международен паспорт със срок на валидност не по-малък от шест месеца.

Заверяване на документи и сертификати

(Пристигащите в Кралство Саудитска Арабия трябва да спазват правилата, указанията, традициите и етичните норми на Ислямското законодателство наред с ценностите на Саудитското общество и да зачитат неговите обреди)

Ред на заверяване

Заверяването на документи и учебни дипломи се осъществява съгласно следните указания:

 1. Документът задължително трябва да съдържа поредица от заверки от официалните органи в страната-домакин, които да свършват с печат, подпис и легализация от представителството.
 2. Всяко изтриване или добавяне на данни, споменати в документа или в заверките, които са на него, оправдава отхвърлянето на неговата заверка.
 3. Представителството не е отговорно за съдържанието на документа. То има право да се въздържи от заверяване на който и да е документ.
 4. Заинтересованото лице трябва да донесе документите, които иска да се заверят, или чрез упълномощен от него представител.
 5. Документите на търговските фирми и учреждения трябва да бъдат заверени от търговските палати в страната-домакин.
 6. В случай, че се иска заверка на превод на документ, оригиналът на документа трябва да съдържа поредица от заверки, споменати в първа точка. Както и преводът да бъде правилен и верен с оригинала на текста на документа. Заверка се прави на оригиналния текст и на неговия превод, като това касае особено превода на актовете, издадени от чужди съдилища. Те трябва да са преведени на арабски език от акредитиран орган преди подаването на документа за заверка.
 7. предварително преведени на английски/арабски език и заверени в консулски отдел на Министерство на външните работи на България не повече от 6 месеца преди подаване.
 8. документи в оригинал на английски/арабски език не е необходимо да бъдат заверени в консулски отдел на Министерство на външните работи на България.

Внимание: Кралство Саудитска Арабия прилага най-строги наказания на наркотрафикантите, стигащи до смъртно наказание.

Изисквания за даване на виза за пребиваване на съпровождащи лица

 1. Лицето да е получило одобрение от съответния орган в Кралство Саудитска Арабия за влизане за пребиваване.
 2. Валидността на международния паспорт да не е по-малка от шест месеца + копиране на главната страница + лична снимка 3,50/4,50 см. на бял фон.
 3. Прилагане на удостоверение за родствена връзка, заверено от съответните официални органи от страната на кандидата за виза и заверено от Саудитското консулство там.
 4. Възрастта на синовете, на които се издава виза да не надвишава осемнадесет години, а дъщерите да бъдат неомъжени.
 5. Медицинско свидетелство от акредитирана в посолството болница или здравен център, че кандидатстващото за виза лице не страда от заразни заболявания.